Gå till innehåll
Kramfors Ridklubb
Kramfors Ridklubb

Publicerad: 2022-12-08

Senast uppdaterad: 2023-01-17

Författare: Kramfors Ridklubb

Policys för vår förening:

Drogpolicy

Tobak Alkohol Narkotika Doping


Inledning -
2010-09-20
Detta är Drogpolicyn för Kramfors Ridklubb. Som underlag för denna policy har ett värderingsarbete tillsammans med ett urval av medlemmar, ledare och styrelse utgjort grunden för innehållet. Detta betyder att innehållet har en bred förankring vilket ska leda till större medvetenhet och efterlevnadsgrad. Det är viktigt att policyn är ett ”levande” dokument som uppdateras vid behov.

Drogpolicyn är tagen av styrelsen i Kramfors Ridklubb

2019-12-09

Tobak

Enligt svensk lag får ungdomar under 18 år ej köpa tobak i butik vilket leder till nolltolerans när det gäller ungdomar och tobak. Barn- och ungdomsledare ska ej nyttja tobak som klubbrepresentant i samband med barn- och ungdomsaktiviteter. Vi har ett förbud mot rökning i närheten av vår anläggning. Rökare hänvisas till anvisad rökplats.

Alkohol / Narkotika / Doping

Med droger menas alkohol och icke medicinsk användning av läkemedel samt alla narkotikaklassade preparat. Allt narkotikaklassat preparat är förbjudet enligt svensk lag.

Enligt svensk lag får ungdomar under 20 år ej köpa alkohol i butik samt så gäller 18 års gräns för köp på restauranger och i lokaler med serveringstillstånd. Detta betyder nolltolerans när det gäller barn/ungdom och alkohol.

Vid misstanke av att någon är påverkad av alkohol eller droger avvisas personen från vår anläggning.

Alkohol ska ej nyttjas vid klubbaktiviteter där barn och ungdomar närvarar.

Trafik och alkohol hör ej ihop vilket medför ett stort ansvar som trafikant oavsett om det gäller inom föreningens verksamhet eller ej.

Vid alla tillfällen när man representerar föreningen skall alkohol användas av vuxna på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt.

Att vara påverkad av alkohol eller andra droger innebär hälso- och säkerhetsrisker för både hästar och människor. Det är angeläget att på KfRK skapa en sådan gemenskap och trygghet att man kan förebygga att ett beroende uppstår. Goda relationer och fin gemenskap kan göra att man på ett tidigt stadium kan upptäcka eventuella alkohol- eller drogproblem hos medlemmar.

Om misstanke uppstår:
Ett inledande samtal sker med ridskolechef och representant från styrelsen, medlemmen informeras om de misstankar som föreligger och att anmälan till socialtjänsten kommer att göras. I samtliga fall informeras vårdnadshavare för medlemmar under 18 år.

Vi följer Riksidrottsförbundets regler och riktlinjer gällande doping, se www.rf.se Länk till annan webbplats..

Så här jobbar vi med vår policy

Alla våra värderingar och beslut inom föreningen ska genomsyras av vår Drogpolicy.
Policyn ska finnas att läsa samt att laddas ner på vår hemsida.
Drogpolicyn ska skickas ut till våra medlemmar 1 gång om året.
Ungdomarna i föreningen ska årligen delta i någon form av aktivitet som medvetandegör de negativa hälsoaspekterna med alkohol och droger. Som verktyg och hjälpmedel finns material hos SISU idrottsutbildarna.

KfRK's Miljöpolicy

Vi ska väga in påverkan på miljö och klimat i vårt arbete.

Vi uppdaterar kontinuerligt vår kompetens inom aktuella miljöområden

Vi arbetar i enlighet med Svenska Ridsportförbundets miljöstrategi.

Policyn är antagen av Kramfors Ridklubbs styrelse 2014-08-11

KfRK's policy mot Kränkande särbehandling

  • Inom Kramfors Ridklubb råder nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling

  • I vår verksamhet ska alla, barn, ungdomar och vuxna känna trygghet. Vi ska ha tillit och respektera varandra oavsett kön, ålder, etisk bakgrund, religion eller sexuell läggning

Styrelsen har beslutat att policyn ska gälla för kränkande särbehandling. Den ska genomsyra all verksamhet vid Kramfors Ridklubb.

För att motverka alla former av kränkningar bör Kramfors Ridklubbs värdegrund kontinuerligt diskuteras i verksamheten.

Alla i föreningen ska informeras om vem de kan vända sig till inom Kramfors Ridklubb eller Mittsvenska ridsportförbundet för att få hjälp om de blivit utsatta för kränkningar.

Exempel på kränkningar som kan förekomma:

  • Verbala eller skrivna kränkningar
  • Mobbing
  • Diskriminering
  • Hot eller utpressning
  • Sexuella trakasserier
  • Sexuella övergrepp
  • Stalkning (olaglig förföljelse)

Styrelsen ska också följa Riksidrottsförbundets handlingsplan för kränkande särbehandling. Se Riksidrottsförbundets hemsida, rf.se. Kränkningar som enl lag är förbjudna bör polisanmälas.

Kontaktperson vid kränkande incident är vår ridskolechef Susanne: 0612-131 90.

Policyn mot Kränkande Särbehandling är tagen av Kramfors Ridklubbs styrelse 2014-08-11

Adress

Björknäsvägen 26
872 32 Kramfors


Bankgiro: 980-0640
Organisations nr: 888400-3743

Föreningen bildad: 1978-11-23

Kontakta oss

Ridskolan:
0612-301 06 (vardagar)
info@kramforsridklubb.com


Fakturakansli:
0612-131 90 (mån-tors. ca 10-15.30)
kansli@kramforsridklubb.com